Ασφάλεια Κατοικίας

Το σπίτι μας, το πολυτιμότερο περιουσιακό μας στοιχείο, είναι εκτεθειμένο καθημερινά σε πολλούς κινδύνους. Οποιαδήποτε ζημιά προκαλεί ψυχολογικό και οικονομικό κόστος.

Σε εμάς μπορείτε να ασφαλίσετε την οικοδομή και το περιεχόμενό της για οτιδήποτε απρόοπτο θα μπορούσε να συμβεί, χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα πακέτα ασφάλισης κατοικιών που είναι διαθέσιμα στην Ασφαλιστική Αγορά.

Η ασφάλιση κατοικίας απευθύνεται στους ιδιοκτήτες αλλά και τους ενοικιαστές μονοκατοικιών και διαμερισμάτων –τα οποία χρησιμοποιούνται είτε ως κύρια είτε ως εξοχική κατοικία- οι οποίοι επιθυμούν εξασφάλιση από κάθε πιθανό κίνδυνο με χαμηλό κόστος.

 

Τι καλύπτει ένα Ασφαλιστήριο Κατοικίας – Οικίας;

Ένα ασφαλιστήριο κατοικίας καλύπτει την οικοδομή, το περιεχόμενό της καθώς και ποικίλους κινδύνους που απειλούν ένα σπίτι, όπως :

  • Πυρκαγιά, κεραυνός, πυρκαγιά σε δάσος. Καλύπτονται ζημίες στην κατοικία που θα προκύψουν από ανάφλεξη ή αντικείμενο που πήρε φωτιά τυχαία, φωτιά σε δάσος, πτώση κεραυνού. Επιπλέον, καλύπτονται ζημίες που θα υποστεί η κατοικία από καπνό.

  • Ευρεία έκρηξη. Καλύπτονται ζημίες που θα προξενηθούν από φυσική έκρηξη (θερμοσίφωνες λέβητες κ.λπ.) και από χημική έκρηξη ( φιάλες αερίου, καύσιμα κ.λπ.).

  • Πρόσκρουση οχημάτων. Καλύπτονται ζημίες που προκαλούνται από πρόσκρουση οχήματος το οποίο δεν μας ανήκει.

  • Πτώση αεροσκαφών. Καλύπτονται ζημίες που προκαλούνται από πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων που θα πέσουν από αυτό.

  • Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού της ζημίας. Καλύπτονται οι δαπάνες που έγιναν με σκοπό να αποτραπεί ή περιοριστεί η ζημία στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ζημίες κατά την μετακίνηση αντικειμένων προκειμένου να μην καταστραφούν.

  • Ζημιές από καπνό. Καλύπτονται ζημίες από καπνό, ο οποίος αιφνιδιαστικά θα διαφύγει από εγκαταστάσεις θέρμανσης, ξήρανσης ή εστίασης.

  • Ίδιες ζημίες του θερμοσίφωνα, του λέβητα και συσκευών αερίου από έκρηξη. Καλύπτονται οι ζημίες του λέβητα θέρμανσης, του θερμοσίφωνα και συσκευών αερίου εξαιτίας έκρηξής τους.

  • Βραχυκύκλωμα. Καλύπτονται οι ζημίες που θα προκληθούν σε εγκαταστάσεις ή/και συσκευές που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, από εστία φωτιάς που δημιουργήθηκε από βραχυκύκλωμα.

  • Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλη βλάβη. Καλύπτονται απώλειες ή ζημίες άμεσα οφειλόμενες σε πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες, απεργίες, ανταπεργίες, τρομοκρατία, βανδαλισμούς στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ζημίες των Αρχών στην προσπάθειά τους να καταστείλουν τα παραπάνω γεγονότα.

  • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης. Καλύπτονται ζημίες από πλημύρα, θύελλα, καταιγίδα, διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών νερού ή διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού και αποχέτευσης.

  • Χιόνι, χαλάζι, παγετός, βάρος χιονιού. Καλύπτονται ζημίες από χιόνι, χαλάζι, παγετό και βάρος χιονιού.

  • Έξοδα άντλησης υδάτων. Καλύπτονται οι δαπάνες που έγιναν για την άντληση υδάτων από την κατοικία.

  • Αποκατάσταση των ζημιωθέντων σωληνώσεων. Καλύπτονται οι δαπάνες αποκατάστασης των συσκευών ή σωληνώσεων που διερράγησαν.

  • Πτώση στύλων ΔΕΗ/ΟΤΕ και δέντρων. Καλύπτονται ζημίες από πτώση δένδρων, κλαδιών και στύλων που θα προκληθούν ως συνέπεια θύελλας ή καταιγίδας.

  • Κόστος Διερευνητικών Εργασιών για ζημιές από νερά. Καλύπτονται οι δαπάνες πραγματοποίησης διερευνητικών εργασιών µε σκοπό την αναζήτηση της αιτίας που προκάλεσε τη ζημία από νερά.

  • Κλοπή Πιστωτικής Κάρτας. Καλύπτεται το ποσό που θα κληθούμε να καταβάλλουμε σε περίπτωση παράνομης χρήσης/χρέωσης των πιστωτικών καρτών, οι οποίες εκλάπησαν κατόπιν διάρρηξης µέσα από την κατοικία.

  • Έξοδα μετακόμισης, αποθήκευσης περιεχομένου και προσωρινής μεταστέγασης. Καλύπτονται οι δαπάνες τόσο για την μετακόμιση ή/και αποθήκευση του περιεχομένου της κατοικίας όσο και για τη μεταστέγαση του ασφαλιζόμενου σε περίπτωση που η κατοικία κριθεί ακατάλληλη για κατοίκηση ύστερα από την επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου.
  • Πρόσκαιρη κάλυψη οικοσκευής εκτός κατοικίας. Καλύπτονται έναντι των κινδύνων πυρκαγιάς, κεραυνού, έκρηξης, πλημμύρας, θύελλας, καταιγίδας, διάρρηξης σωληνώσεων, βραχυκυκλώματος, πρόσκρουσης οχημάτων και πτώσης αεροσκαφών, τα αντικείμενα της οικοσκευής που πρόσκαιρα μεταφέρθηκαν σε άλλο κτίριο ή ξενοδοχείο εντός της Ελληνικής Επικράτειας, στο οποίο διαμένει ο ασφαλιζόμενος.

  • Κάλυψη αντικειμένων σε προσωρινή διαμονή. Καλύπτεται το περιεχόμενο της κατοικίας που δεν έπαθε ζημία από την επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου, σε νέα προσωρινή διεύθυνση έναντι των κινδύνων πυρκαγιάς και κλοπής µε διάρρηξη.

  • Ασφάλιση έργων τέχνης από καλυπτόμενους κινδύνους. Καλύπτεται απώλεια ή ζημία στα έργα τέχνης από καλυπτόμενο κίνδυνο, µε την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί στην εταιρεία αναλυτική κατάσταση των έργων.

  • Σεισμός. Καλύπτονται ζημίες στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα που θα προέλθουν άμεσα από σεισμό και/ή πυρκαγιά συνεπεία σεισμού.

  • Καθίζηση – Κατολίσθηση. Καλύπτονται ζημίες στα αντικείμενα που θα προέλθουν άμεσα από αιφνίδια καθίζηση ή ύψωση ή κατολίσθηση του εδάφους επί του οποίου βρίσκονται.

  • Ζημίες σε Βοηθητικά Κτίσματα. Καλύπτονται ζημίες σε μαντρότοιχους, αυλόπορτες, περιφράξεις, καθώς και σε βοηθητικά κτίσματα ή ειδικές κατασκευές (π.χ. πισίνα, parking, πέργκολες, κιόσκια) από καλυπτόμενους κινδύνους.

  • Θραύση υαλοπινάκων. Καλύπτονται ζημίες στους υαλοπίνακες της οικοδομής συνεπεία θραύσης από οποιαδήποτε αιτία, περιλαμβανομένων των ζημιών που θα προκληθούν στην περιουσία μας από τη θραύση αυτή.

  • Θραύση καθρεπτών. Καλύπτονται ζημίες στους καθρέπτες που βρίσκονται εντός της οικοδομής συνεπεία θραύσης από οποιαδήποτε αιτία, περιλαμβανομένων των ζημιών που θα προκληθούν στην περιουσία μας από τη θραύση αυτή.

  • Κλοπή ύστερα από διάρρηξη/ ληστεία. Καλύπτεται η απώλεια ή ζημία των αντικειμένων του περιεχομένου κατόπιν κλοπής µε διάρρηξη, αναρρίχηση, βίαιη είσοδο, τοιχωρυχία (ριφιφί) ή ληστεία.

  • Ζημίες στην οικοδομή μετά από βίαιη είσοδο με σκοπό την κλοπή. Καλύπτονται ζημίες στην ασφαλιζόμενη οικοδομή κατόπιν κλοπής µε διάρρηξη, αναρρίχηση, βίαιη είσοδο, τοιχωρυχία ή ληστεία.

  • Ζημία σε πόρτα ασφαλείας συνεπεία διάρρηξης. Καλύπτονται οι ζημίες στην θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας συνεπεία διάρρηξης.

  • Έξοδα φύλαξης κατοικίας σε περίπτωση ζημίας. Καλύπτονται τα έξοδα φύλαξης της κατοικίας η οποία έχει υποστεί ζημία από καλυπτόμενο κίνδυνο με εξαίρεση τον σεισμό.

  • Κάλυψη εξόδων κατεδάφισης και αποκομιδής ερειπίων. Καλύπτονται οι δαπάνες για την κατεδάφιση και απομάκρυνση των ερειπίων εξαιτίας καλυπτόμενης ζημίας.

 

Είναι πάρα πολύ δύσκολο να την αντικαταστήσουμε λόγω υψηλότατου κόστους. Είναι πάρα πολύ εύκολο λόγω χαμηλού κόστους να την καλύψουμε.

 

Συχνές Ερωτήσεις

 
 

1. Γιατί να ασφαλίσω το σπίτι μου;
 • Προστασία από σεισμούς. H Χώρα μας έχει υψηλή σεισμικότητα.

 • Προστασία από πυρκαγιά. Όλοι γνωρίζουμε τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών κατά τους θερινούς μήνες στη χώρα μας και γνωρίζουμε πως ένα μεγάλο ποσοστό ειδικά εξοχικών κατοικιών βρίσκονται κοντά σε δάση.

 • Προστασία από αδυναμία πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων.

 • Προστασία από φυσικές καταστροφές. Ζούμε σε μια χώρα που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε δει να χάνονται ζωές και περιουσίες από φυσικές καταστροφές.

 • Προστασία από φθορές και κλοπή. Είναι μερικές φόρες δύσκολο να αναλάβει κανείς το κόστος αντικατάστασης πραγμάτων ή να επιδιορθώσει ζημιές που έχουν προκύψει ειδικά όταν αυτές προκύπτουν ξαφνικά και έχουν μεγάλο εύρος κόστους.

2. Τι είναι η ασφάλεια κτιρίου;

Η ασφάλεια του κτιρίου σου καλύπτει ανάλογα με το πακέτο ασφάλισης που θα επιλέξεις (βασικό, διευρυμένο, πλήρες) την δυνατότητα να προστατεύεις το κτίριο σου.

Όταν λέμε κτίριο ασφαλιστικά εννοούμε όλα τα αντικείμενα του κτιρίου (π.χ. ντουλάπια κουζίνας, μπάνιου, υπνοδωματίων κλπ) και όχι τα πράγματα μας.

Τι ασφαλίζεται;

 • Το κτίριο της κατοικίας/βελτιώσεις κτιρίου (εάν επιλεγεί), για ζημιές που μπορεί να προκληθούν από τους παρακάτω κινδύνους. Βασικές Καλύψεις Πυρκαγιά και κεραυνός. Έκρηξη (συμπεριλαμβανομένων ζημιών του ιδίου του αντικειμένου από το οποίο προήλθε η έκρηξη).

 • Σωληνώσεις (διαρροή νερού, θραύση σωληνώσεων & έξοδα εντοπισμού , απώλεια
  νερού από καλυπτόμενο κίνδυνο).

 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, βάρος χιονιού, χαλάζι, παγετός. Θραύση αντικειμένων (υαλοπινάκων , καθρεπτών και εσωτερικών γυάλινων επιφανειών, ειδών υγιεινής). Κακόβουλες ενέργειες, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες . Πτώση δέντρων, κλαδιών, στύλων ή κεραιών ή εναέριων καλωδίων παροχών τηλεφωνίας ή ηλεκτρικού ρεύματος.

 • Πρόσκρουση οχήματος ή τρένου. Πτώση αεροσκάφους Κλοπή (κλοπή από διάρρηξη ή ληστεία, ζημιές κτιρίου από διάρρηξη του ασφαλισμένου κεφαλαίου του κτιρίου, αντικατάσταση κλειδαριών). Αστική ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά ή έκρηξη.

 • Καλυπτόμενα έξοδα & παρεχόμενες υπηρεσίες έξοδα άντλησης υδάτων. Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων Αμοιβές αρχιτεκτόνων-μηχανικών του ασφαλισμένου κεφαλαίου του κτιρίου Έξοδα δημοσίων αρχών του ασφαλισμένου κεφαλαίου του κτιρίου Ενοίκιο προσωρινής κατοικίας ή απώλεια ενοικίων Υπηρεσία επισκευής ζημιών Κάλυψη σε προσωρινή κατοικία, Αστική Ευθύνη: Οικογενειακή αστική και κάλυψη σεισμού.

3. Τι είναι η ασφάλεια περιεχομένου;

Η ασφάλεια περιεχομένου καλύπτει όλα τα πράγματα της οικοσκευής μας (ρούχα, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά αντικείμενα κλπ.) τα οποία δεν ανήκουν στο κτίριο. Η ασφάλεια περιεχομένου μπορεί να συνδυαστεί με την ασφάλεια κτιρίου, σεισμού καθώς και μόνη της.

Τι ασφαλίζεται;

 • Το περιεχόμενο της κατοικίας, για ζημιές που μπορεί να προκληθούν από τους παρακάτω κινδύνους. Βασικές Καλύψεις Πυρκαγιά και κεραυνός. Έκρηξη (συμπεριλαμβανομένων ζημιών του ιδίου του αντικειμένου από το οποίο προήλθε η έκρηξη).

 • Σωληνώσεις (διαρροή νερού, θραύση σωληνώσεων & έξοδα εντοπισμού, απώλεια νερού από καλυπτόμενο κίνδυνο).

 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, βάρος χιονιού, χαλάζι, παγετός. Θραύση αντικειμένων (υαλοπινάκων, καθρεπτών και εσωτερικών γυάλινων επιφανειών, ειδών υγιεινής).

 • Κακόβουλες ενέργειες, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες . Πτώση δέντρων, κλαδιών, στύλων ή κεραιών ή εναέριων καλωδίων παροχών τηλεφωνίας ή ηλεκτρικού ρεύματος.

 • Πρόσκρουση οχήματος ή τρένου. Πτώση αεροσκάφους Κλοπή (κλοπή από διάρρηξη ή ληστεία, ζημιές κτιρίου από διάρρηξη του ασφαλισμένου κεφαλαίου του κτιρίου, αντικατάσταση κλειδαριών).

 • Αστική ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά ή έκρηξη.

 • Καλυπτόμενα έξοδα & παρεχόμενες υπηρεσίες Έξοδα άντλησης υδάτων.

 • Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων Αμοιβές αρχιτεκτόνων-μηχανικών του ασφαλισμένου κεφαλαίου του κτιρίου Έξοδα δημοσίων αρχών του ασφαλισμένου κεφαλαίου του κτιρίου Ενοίκιο προσωρινής κατοικίας ή απώλεια ενοικίων Υπηρεσία επισκευής ζημιών Κάλυψη σε προσωρινή κατοικία , Αστική Ευθύνη: Οικογενειακή αστική και κάλυψη σεισμού.

4. Εάν είμαι ενοικιαστής μπορώ να ασφαλίσω τα πράματα μου;

Φυσικά και μπορείς να ασφαλίσεις όλα σου τα πράγματα από όλους τους κινδύνους, επέλεξε το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες σου, καθώς και την αστική σου ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη και τον λοιπών ενοίκων.

Eίμαστε δίπλα σου να σε βοηθήσουμε να επιλέξεις το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σου , μέσα από μια μεγάλη γκάμα ασφαλιστικών εταιρειών.

5. Τι καλύπτει η βασική ασφάλιση κατοικίας;

Το βασικό πρόγραμμα ασφάλισης ανάλογα με την εταιρεία καλύπτει: ΠΥΡΚΑΓΙΑ & ΚΕΡΑΥΝΟΣ, ΕΚΡΗΞΗ, ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ, ΚΛΑΔΙΩΝ, ΣΤΥΛΩΝ ή ΚΕΡΑΙΩΝ, ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ή ΤΡΕΝΟΥ, ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ, ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΣΕΙΣΜΟΣ κ.λ.π.

Συνήθως το επιλέγουμε για ασφάλιση ενυπόθηκων κατοικιών η όταν θέλουμε να ασφαλίσουμε την οικία μας με το χαμηλότερο κόστος.

6. Τι πρέπει να γνωρίζω πριν ασφαλίσω την κατοικία μου, πως υπολογίζω την αξία του κεφαλαίου κάλυψης;

Όταν ασφαλίζουμε την κατοικία μας ασφαλίζουμε την κατασκευαστική αξία του ακινήτου μας όχι την εμπορική, η το υπόλοιπο του δανείου μας, η την αντικειμενική αξία. Δηλαδή ασφαλίζουμε το κόστος κατασκευή και ανέγερσης που αυτό ορίζετε ανάλογα με τα υλικά κατασκευής σε συνήθεις, εξαιρετική, πολυτελής κατασκευή.

Αυτό υπολογίζετε ανάλογα με το κόστος κατασκευής (συνήθεις, εξαιρετική, πολυτελής) από 850 € ανά τμ, έως 1.300 € ανά τ.μ. το συνήθης είναι 1.000 € ανά τ.μ. Τους βοηθητικούς χώρους γκαράζ, αποθήκη τους υπολογίζουμε περίπου στα 500€ ανά τ.μ. Το περιεχόμενο του σπιτιού μας το υπολογίζουμε ανάλογα με τα τμ του σπιτιού μας περίπου στα 350€ ανά τ.μ.

Για παράδειγμα εάν έχουμε κατοικία 100 τ.μ., γκαράζ 12 τ.μ. και αποθήκη 10 τ.μ. έως εξής:

Κατοικία 100 τ.μ. x 1.000 € = 100.000 €
Γκαράζ + αποθήκη 22 τ.μ. x 500 € = 11.000 €
Σύνολο κεφαλαίου κατοικίας: 111.000 €

Κεφάλαιο περιεχομένου κατοικίας
100 τ.μ. x 350 € = 35.000 €

Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να υπολογίσεις με ακρίβεια το κεφάλαιο του ακινήτου σου αλλά και το περιεχόμενο σου.

7. Τι σημαίνει υπασφάλιση και τι σημαίνει μικτά τετραγωνικά μέτρα;

Όταν ένα κτίριο ασφαλίζεται σε αξία λιγότερη από την αξία ανακατασκευής του (σήμερα περίπου- 850 ανά τετραγωνικό μέτρο), αυτόματα στην περίπτωση μιας ζημιάς λειτουργεί ο λεγόμενος αναλογικός όρος.

Δηλαδή, αν ένα κτήριο αξίζει π.χ. 100.000 και ασφαλιστεί για 50.000 , τότε στην περίπτωση μιας ζημιάς, αξίας π.χ. 20.000 , ο δικαιούχος της ασφάλισης θα εισπράξει το 50 % της ζημιάς (10.000 ). Αυτό γίνεται γιατί το κτήριο είχε ασφαλιστεί για το 50 % της πραγματικής του αξίας.

Μικτά τετραγωνικά μέτρα είναι το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων μιας κατοικίας συμπεριλαμβανομένων των μπαλκονιών (εξώστες) και των κλειστών ημιυπαίθριων χώρων.

8. Το είδος κατασκευής της κατοικίας παίζει ρόλο στην ασφάλισή της;

Ναι. Διαφορετικά ασφαλίζεται μια κατοικία κατασκευασμένη από ξύλο, σε σχέση με μια κατοικία κατασκευασμένη από μπετόν. Στις περιπτώσεις διαφορετικής κατασκευής από τις συνηθισμένες κατοικίες, οι ασφαλιστικές εταιρίες ζητούν μια προσαύξηση στα ασφάλιστρα.

9. Παίζει ρόλο εάν η κατοικία που ασφαλίζω είναι μόνιμη ή εξοχική;

Ναι. Αν διαμένετε μόνιμα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν όμως η κατοικία είναι εξοχική πρέπει να το δηλώσετε στην ασφαλιστική εταιρία, ιδίως όταν ζητάτε την κάλυψη της κλοπής. Η ασφαλιστική εταιρία αποφασίζει εάν θα να αναλάβει την ασφάλιση ή όχι και με τι κόστος. Υπάρχουν ασφαλιστικές που ζητούν κάποιες εγγυήσεις από τη μεριά του ασφαλισμένου ή επιβάλλουν ακόμα και πρόσθετο ασφάλιστρο.

10. Μπορώ να πληρώνω σε δόσεις τα ασφάλιστρα του συμβολαίου κατοικίας;

Μπορείς να εξοφλείς τα ασφάλιστρά σου σε τρίμηνη, εξάμηνη ή ετήσια συχνότητα. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σου, μπορείς να πληρώνεις και μέσω πάγιας εντολής, οπότε η κατοικία σου θα είναι πάντα ασφαλής χωρίς κανένα επιπρόσθετο κόπο για σένα.

11. Είναι υποχρεωτική η ασφάλεια της κατοικίας μου έναντι κάποιας δανειακής μου υποχρέωσης;

Σε περίπτωση που έχεις κάποια δανειακή υποχρέωση θα πρέπει να γνωρίζεται ότι η ασφάλεια της οικίας σου είναι υποχρεωτική δεν είναι υποχρεωτικό όμως να ασφαλιστείς στην ασφαλιστική εταιρεία που σας προτείνει η αντίστοιχη τράπεζα, μπορείς να ασφαλιστής σε όποια ασφάλεια θέλεις και σε όποιο πακέτο θέλεις, στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να εξοικονομείς και πολλά χρήματα.

Καλέστε μας η συμπλήρωσε την φόρμα επικοινωνίας και σύντομα ένας επαγγελματίας ασφαλιστής είναι δίπλα σου να σου λύσει όλες τις απορίες σου και να σε βοηθήσει να επιλέξεις το κατάλληλο πρόγραμμα που σου ταιριάζει σύμφωνα με τις ανάγκες σου.

12. Μπορώ να καλύψω τα πράγματα της κατοικία μου σε περίπτωση κλοπής;

Σε περίπτωση κλοπής καλύπτουμε όλα τα πράγματα που θα κλαπούν, καθώς και τις ζημιές που θα προκαλέσει ο κλέπτης , Εδώ είναι σημαντικό να έχεις δηλώσει σωστά τα πράγματα που έχεις στο σπίτι ώστε να μην υπάρχουν διαφορές με την ασφαλιστική. Δεν καλύπτετε συνήθως τα χρυσαφικά και αντικείμενα να μεγάλης αξίας εάν δεν έχουν δηλωθεί.

Μπορούμε να σε βοηθήσουμε να ασφαλίσεις σωστά το περιεχόμενο σου και να σε ενημερώσουμε για όλες τις απορίες σου και τους όρους ασφάλισης.

13. Τι κάνω σε περίπτωση ζημίας;

Καταρχήν θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να προσέξεις για την αποτροπή μια ζημίας. Θα πρέπει να προσέξεις κάθε φορά που φύγεις από το σπίτι ότι έχεις κλείσει όλες της ηλεκτρικές σου συσκευές, και ιδιαιτέρα εάν στο σπίτι υπάρχουν μικρά παιδία.

Για την αποτροπή της κλοπής ελέγχουμε πάντα ότι έχουμε ασφαλίσει την πόρτα η τον συναγερμό εάν υπάρχει. Έχεις έκπτωση στην ασφάλεια σου σε περίπτωση που έχεις πόρτα ασφαλείας και συναγερμό.

Εάν επέλθει ο κίνδυνος τότε θα πρέπει να καλέσεις την αστυνομία ή την πυροσβεστική. Να δηλώσεις τις απώλειες από την ζημία.

14. Ποιές επιπλέον καλύψεις μπορώ να προσθέσω;
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, βάρος χιονιού, χαλάζι, παγετός.
 • Διαρροή νερού από σωληνώσεις.
 • Απώλεια νερού.
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές.
 • Κακόβουλες ενέργειες.
 • Τρομοκρατικές ενέργειες.
 • Οικογενειακή αστική ευθύνη.
 • Ζημιές κτιρίου από διάρρηξη.
15. Υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης έργων τέχνης ή συλλογών με ιδιαίτερη αξία;

Φυσικά. Έχετε τη δυνατότητα να ασφαλίσετε έργα τέχνης ή συλλογές με ιδιαίτερη αξία, εφόσον αναφέρετε τα αντικείμενα αυτά στην αίτηση ασφάλισης και γίνουν αποδεκτά από την Generali.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης των έργων τέχνης ή συλλογών με το «Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Κατά Παντός Κινδύνου Έργων Τέχνης Ιδιωτικών Συλλογών» με την έκδοση ενός μεμονωμένου συμβολαίου.

Επιπλέον, με το πρόγραμμα Home Made, η ασφάλιση κοσμημάτων είναι δυνατή ως προαιρετική κάλυψη υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Έχει υποβληθεί αναλυτική κατάσταση κοσμημάτων με περιγραφές (φωτογραφίες) και αξίες.

 • Τα κοσμήματα φυλάσσονται σε χρηματοκιβώτιο (σταθερά προσαρτημένο ή πακτωμένο).

 • Απώλειες ή ζημιές σε κοσμήματα που κατά την ώρα της ζημιάς βρίσκονται εκτός του χρηματοκιβωτίου καλύπτονται μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού κεφαλαίου των κοσμημάτων και με ανώτατο όριο τα 3.000 ευρώ.

16. Σε ποια αξία αποζημιώνεται η ζημία;

Υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις.

 • Αποζημίωση σε πραγματική αξία
  Σε περίπτωση ζημιάς στην ασφαλιζόμενη περιουσία θα ληφθεί υπόψη η παλαιότητα του κτιρίου ή του περιεχομένου και η αποζημίωση τους θα βασισθεί στην πραγματική τους αξία, με αποτέλεσμα ο ασφαλιζόμενος να επιβαρύνεται με το κόστος της παλαιότητας αυτής.

 • Αποζημίωση σε αξία καινουργούς
  Προκειμένου να μην αφαιρεθεί οποιοδήποτε ποσοστό παλαιότητας λόγω χρήσης ή τεχνολογικής απαξίωσης, υπάρχει η δυνατότητα πρόβλεψης στο ασφαλιστήριο του όρου ασφάλισης σε αξία καινουργιούς. Στην περίπτωση αυτή, τα αντικείμενα, για τα οποία έχει προβλεφθεί ο όρος αυτός, αποζημιώνονται σε πλήρη αξία αντικατάστασης ως καινούργια.