Ασφάλεια Φωτοβολταϊκών

Κάθε πράσινη επένδυση όπως είναι η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, ή οι ανεμογενήτριες είναι αναγκαίο να προστατεύεται από όλους τους πιθανούς κινδύνους που την απειλούν.

Η ασφαλιστική κάλυψη είναι η λύση στην ανάγκη προστασίας της επένδυσης σας.

 

Συναρμολόγηση και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Απευθύνεται τόσο σε κατασκευαστές όσο και σε ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών μονάδων οικιακής ή επαγγελματικής χρήσεως καθώς και φωτοβολταϊκών πάρκων.

Συνδυάζει την κάλυψη κατά παντός κινδύνου για ζημιές πάσης φύσεως στις εγκαταστάσεις, αστική ευθύνη έναντι τρίτων και εργοδοτική αστική ευθύνη.

Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης & εγκατάστασης

Καλύπτονται οποιεσδήποτε απρόοπτες και ξαφνικές φυσικές απώλειες / υλικές ζημίες του έργου οι οποίες οφείλονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε αιτίες όπως:

  • Κεραυνό, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιόνι, χαλάζι, παγετό, σεισμό, κατολίσθηση, καθίζηση.

  • Φωτιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, οποιαδήποτε ηλεκτρική αιτία.

  • Κλοπή με διάρρηξη.

  • Κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

  • Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, κ.α.

 

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για υλικές ζημίες ή/και σωματικές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν σε τρίτους (π.χ. τραυματισμός ή θάνατος από ατύχημα, απώλειες ή ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων) και που σχετίζονται άμεσα με τις εργασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης της μονάδας.

 

Εργοδοτική αστική ευθύνη

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του εργοδότη / κατασκευαστή της μονάδας προς τους εργαζομένους του στην εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος για σωματικές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν σε αυτούς (π.χ. τραυματισμός, θάνατος από ατύχημα).

 

Λειτουργία Φωτοβολταϊκής Μονάδας

Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών μονάδων εγκατεστημένων σε στέγες κατοικιών/γραφείων ή σε υπαίθριους χώρους.

Παρέχει πλήρη κάλυψη κατά πλήθους κατονομαζόμενων κινδύνων και, προαιρετικά, κάλυψη απώλειας κερδών.

Ασφάλιση πυρός και Συμπληρωματικών Κινδύνων

Καλύπτονται ζημίες στις κτιριακές εγκαταστάσεις, το μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό της μονάδος από:

  • Πυρκαγιά, κεραυνό, πυρκαγιά από δάσος.

  • Ζημιές από καπνό.

  • Ευρεία έκρηξη.

  • Βραχυκύκλωμα.

  • Πτώση αεροσκαφών ή και αντικειμένων που πέφτουν από αυτά.

  • Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων.

  • Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα.

  • Χιόνι, χαλάζι, παγετό, βάρος χιονιού.

  • Διάρρηξη σωληνώσεων παντός τύπου.

  • Σεισμό.

  • Τρομοκρατικές ενέργειες.

  • Κακόβουλες ενέργειες τρίτων, συμπεριλαμβάνεται και ο βανδαλισμός.

  • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές.

  • Κλοπή συνεπείας διάρρηξης ή/και αναρρίχησης και ζημιές από κλοπή.

  • Καθίζηση – κατολίσθηση – ανύψωση εδάφους.

  • Τυχαία θραύση κρυστάλλων / πάνελ μη οφειλόμενη σε ελαττωματική τοποθέτηση ή ελαττωματικό εξοπλισμό εκ κατασκευής.

  • Αστική ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, θραύση ή διαρροή σωληνώσεων έναντι γειτονικών περιουσιών έως €50.000€.

  • Αποκομιδή ερειπίων έως 20% επί του ποσού της ζημιάς ανά γεγονός.

  • Έξοδα / αμοιβές αρχιτεκτόνων έως 20% επί του ποσού της ζημίας ανά γεγονός.

  • Έξοδα ελαχιστοποίησης και περιορισμού της καλυπτόμενης υλικής ζημίας έως 20% επί του ποσού της ζημίας ανά γεγονός.

  • Τυχαία θραύση πινακίδων /επιγραφών οι έως €2.000

  • Νεοαποκτηθείσα περιουσία (πάγια στοιχεία) στις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις έως 50% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών.

  • Ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, βελτίωσης, επισκευής συμπεριλαμβανομένων των θερμών.

  • Αξία αντικατάστασης με καινούριο.

  • Υπερηχητικό κύμα (sonic boom) έως 50% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών.

  • Μη ηθελημένη υπασφάλιση έως 50% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών.

 

Μηχανικές Βλάβες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Αφορά φωτοβολταϊκές μονάδες / πάρκα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη λειτουργία τους, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, η δοκιμαστική λειτουργία και έχει γίνει σύνδεση της εγκατάστασης με τη ΔΕΗ.

Πρόκειται για ένα ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου που περιλαμβάνει την κάλυψη Μηχανικών Βλαβών, με επεκτάσεις πυρός και άλλων κινδύνων, Απώλειας Κερδών αλλά και αρκετά προσαρτήματα ώστε να απολαμβάνετε την πληρέστερη κάλυψη.

Υλικές ζημιές με επεκτάσεις πυρός

Καλύπτεται οποιαδήποτε τυχαία, αιφνίδια και απρόβλεπτη φυσική απώλεια ή ζημιά συμβεί στα ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του συμβολαίου Μηχανικών Βλαβών.

Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, παρέχονται οι καλύψεις:

  • Λανθασμένος σχεδιασμός.

  • Ελαττωματικό υλικό (μετά τη λήξη της παρεχόμενης από τον κατασκευαστή εγγύησης ή συντήρησης).

  • Ελαττώματα χύτευσης.

  • Λάθη συναρμολόγησης.

  • Λανθασμένη εργασία.

  • Κακοτεχνία.

  • Απροσεξία, αμέλεια, έλλειψη ικανότητας.

  • Λανθασμένος χειρισμός.

  • Φυσική έκρηξη.

  • Πλημμύρα.

  • Σεισμός.

  • Κατακλυσμός.

  • Καθίζηση.

  • Kατολίσθηση εδάφους.

  • Πτώση βράχων.

  • Κλοπή με διάρρηξη.

 

Απώλεια κερδών

Καλύπτεται η απώλεια κερδών, συνεπεία άμεσης υλικής ζημιάς κατόπιν επέλευσης ενός εκ των καλυπτομένων κινδύνων που παρέχονται από το Τμήμα Ι – Υλικές Ζημιές με τις επεκτάσεις του, λόγω διακοπής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προς το δίκτυο της ΔΕΗ, εντός της περιόδου αποζημίωσης που ορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων.

 

Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Οικιακής Χρήσης

 

Συχνές Ερωτήσεις

 

1. Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ασφάλισης που καλύπτει ζημιές που θα προκληθούν στη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση από συγκεκριμένες αιτίες και παρέχει οικονομική προστασία αν τεθεί εκτός λειτουργίας από καλυπτόμενο κίνδυνο.

Η ασφάλιση ισχύει μέχρι του σχετικού ασφαλισμένου ορίου ευθύνης και αφορά το σύνολο της υλικοτεχνικής υποδομής της εγκατάστασης, περιλαμβανομένων κόστους σχετικών αδειών, ηλιακούς συλλέκτες, μετατροπείς, μεταλλικές κατασκευές, καλωδιώσεις, ηλεκτρικούς πίνακες, και λοιπές υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (εφόσον αυτές αναγράφονται ρητά στο ασφαλιστήριο και έχουν συμπεριληφθεί στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο), σε αξία αντικατάστασης με καινούριο.

2. Τι ασφαλίζεται;

Ζημιές που μπορεί θα προκληθούν στην ίδια την εγκατάσταση, καθώς και η απώλεια εσόδων που θα προκληθεί από τη μη λειτουργία του συστήματος εξαιτίας
καλυπτομένου κινδύνου. Καλύπτονται φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με ασφαλισμένο κεφάλαιο μέχρι € 50.000.

 • Πυρκαγιά και κεραυνός

 • Πυρκαγιά από δάσος

 • Καπνός από πυρκαγιά

 • Έκρηξη

 • Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα (ζημιές ιδίου αντικειμένου)μέχρι 20% του ασφαλισμένου κεφαλαίου της εγκατάστασης

 • Σεισμός

 • Πτώση αεροσκάφους

 • Πρόσκρουση οχήματος

 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές

 • Κακόβουλες ενέργειες

 • Τρομοκρατικές ενέργειες

 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα

 • Χιόνι, χαλάζι, παγετός

 • Κλοπή από διάρρηξη

 • Αστική ευθύνη προς γείτονες από πυρκαγιά ή έκρηξη μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου της εγκατάστασης

 • Απώλεια εσόδων μέχρι € 600 το μήνα με μέγιστη διάρκεια 6 μήνες

 • Έξοδα δημοσίων αρχών μέχρι 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου της εγκατάστασης

 • Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων μέχρι 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου της εγκατάστασης με μέγιστο το ποσό των € 5.000

3. Τι δεν ασφαλίζεται;
 • Προγενέστερες ζημιές, φυσιολογική φθορά, παλαιότητα,
  έλλειψη συντήρησης, κακοτεχνία του κτιρίου πάνω στο οποίο βρίσκεται τοποθετημένη η εγκατάσταση (εφόσον πρόκειται για εγκατάσταση τοποθετημένη σε στέγη ή
  ταράτσα) και των μόνιμων εγκαταστάσεών του.

 • Ζημιές από καθίζηση, κατολίσθηση.

 • Κλοπή ή απώλεια των ασφαλισμένων αντικειμένων, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς ή μετά από αυτήν.

 • Ζημιές που προκλήθηκαν με δόλο ή βαριά αμέλεια.

 • Ζημιές από ηφαιστειακή έκρηξη, παλιρροϊκό κύμα, τυφώνα, κυκλώνα, ανεμοστρόβιλο, τσουνάμι.

 • Ζημιές από πόλεμο, ανταρσία, κίνημα, αντίσταση εναντίον αρχής, επανάσταση, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, στρατιωτική εξουσία.

 • Ζημιές από πυραύλους ή βλήματα.

 • Ζημιές από ατομική ή πυρηνική ενέργεια, ραδιενεργό μόλυνση.

 • Ζημιές από μόλυνση ή ρύπανση εδάφους, υπεδάφους, υδάτων, ατμόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος κατόπιν πυρκαγιάς ή/και άλλης αιτίας.

 • Για τα τμήματα της εγκατάστασης τα οποία θα πρέπει βάσει οδηγιών του κατασκευαστή να βρίσκονται σε στεγασμένο χώρο, δεν καλύπτονται ζημιές από διείσδυση νερού μέσω οποιασδήποτε οροφής και ανοιγμάτων, θυρών και παραθύρων τα οποία αφέθηκαν ανοιχτά ή που δεν παρέχουν στεγανότητα.

 • Η κάλυψη του σεισμού δεν παρέχεται αν η μελέτη και ανέγερση του κτιρίου, δεν έγινε σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό που ίσχυε κατά το χρόνο
  κατασκευής του.

4. Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;

Οι προβλεπόμενες απαλλαγές (η οικονομική συμμετοχή του ασφαλισμένου) που εφαρμόζονται ανά ζημιογόνο γεγονός:

 • Πυρκαγιά και κεραυνός, Πυρκαγιά από δάσος, Καπνός από πυρκαγιά, Έκρηξη, Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα, Πτώση αεροσκάφους, Πρόσκρουση οχήματος, Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, Κακόβουλες ενέργειες. (Τρομοκρατικές ενέργειες: € 300).

 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, Χιόνι, χαλάζι, παγετός, Κλοπή από διάρρηξη: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 300.

 • Σεισμός: 2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με ελάχιστό το ποσό των € 1.000.

 • Απώλεια εσόδων: οι 10 πρώτες ημέρες μετά την επέλευση της ζημιάς για σεισμό και καιρικά φαινόμενα & οι 5 πρώτες ημέρες μετά την επέλευση της ζημιάς για λοιπούς κινδύνους.

Έκρηξη: Δεν καλύπτονται ζημιές στο ίδιο το αντικείμενο που προκάλεσε την έκρηξη ή στο οποίο πρωτοεκδηλώθηκε η έκρηξη.

Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, Χιόνι, χαλάζι, παγετός: Δεν καλύπτονται ζημιές σε εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια συναρμολόγησης ή αποσυναρμολόγησης.

Σεισμός: Δεν καλύπτονται ζημιές που προκλήθηκαν ή προέκυψαν ή επιδεινώθηκαν άμεσα ή έμμεσα από προγενέστερες της ασφάλισης αυτής καταπονήσεις και/ή ζημιές στο ασφαλισμένο κτίριο.

Απώλεια εσόδων: Δεν καλύπτεται εφόσον οφείλεται σε υλική ζημιά στο κτίριο πάνω στο οποίο βρίσκεται η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και συνεπεία της ζημιάς αυτής δεν μπορεί να λειτουργήσει η εγκατάσταση, παρά το γεγονός ότι η ίδια η εγκατάσταση δεν έχει υποστεί καμία υλική ζημιά.

Επιπλέον, δεν καλύπτονται ζημιές που οφείλονται σε ή αφορούν:

 • οποιεσδήποτε ηλεκτρικές ή μηχανικές βλάβες

 • οποιαδήποτε ευθύνη προς τη ΔΕΗ και γενικά οποιαδήποτε ευθύνη από το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα

 • οποιαδήποτε ζημιά οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ελαττωματικό υλικό ή ελαττωματική εργασία

 • το ακίνητο (και το περιεχόμενό του), πάνω στο οποίο βρίσκεται τοποθετημένη η ασφαλιζόμενη εγκατάσταση (εφόσον πρόκειται για εγκατάσταση τοποθετημένη σε στέγη ή ταράτσα)

 • οποιεσδήποτε ζημιές από βαθμιαία φθορά, παλαιότητα, πλημμελή συντήρηση ή κακοτεχνία, οξείδωση και εν γένει βαθμιαία επιδείνωση

 • οποιεσδήποτε ζημιές από φυσικά φαινόμενα συνήθους έντασης και διάρκειας (τα υλικά και η εγκατάσταση θα πρέπει να πληρούν προδιαγραφές ανθεκτικότητας σε παγετό, αναμενόμενες θερμοκρασίες, χαλάζι, βάρος χιονιού)

Η κάλυψη ισχύει εφόσον η εγκατάσταση έχει τοποθετηθεί από έμπειρο τεχνικό, βάσει μελέτης από αδειούχο μελετητή και υπό την επίβλεψη μηχανικού σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και διατάξεις και τη χρήση πιστοποιημένων υλικών.

5. Πού είμαι καλυμμένος;

Στην Ελλάδα, στη διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει.

6. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
 • Να μας καταβάλετε τα ασφάλιστρα εμπρόθεσμα.

 • Να απαντήσετε με ειλικρίνεια, μεγάλη προσοχή, σαφήνεια και πληρότητα στις ερωτήσεις της αίτησης ασφάλισης.

 • Να παίρνετε όλα τα εύλογα μέτρα προφύλαξης και προστασίας για την αποφυγή ζημιάς ή ατυχήματος.

 • Κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου να μας δηλώσετε κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο.

 • Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα (ζημιές ιδίου αντικειμένου)μέχρι 20% του ασφαλισμένου κεφαλαίου της εγκατάστασης

 • Να μας ενημερώνετε σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων σας επικοινωνίας.

 • Να μας ενημερώνετε σε περίπτωση ασφάλισης της εγκατάστασης και σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες.

 • Να βρίσκονται σε ισχύ, τα μέτρα προστασίας που ορίζει ο νόμος και οι ισχύουσες διατάξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

 • Να υπάρχει αντικεραυνική προστασία και η περιοχή εντός του περιφραγμένου χώρου να είναι καθαρή από βλάστηση.

 • Σε περίπτωση που συμβεί ζημιά, να μας την δηλώσετε το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που την μάθατε και να μας δώσετε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου που θα σας ζητήσουμε.

7. Πότε και πώς πληρώνω;

Η εξόφληση του ασφαλίστρου γίνεται σύμφωνα με την επιλογή σας για τη συχνότητα και τον τρόπο πληρωμής στο έντυπο της αίτησης ασφάλισης, σύμφωνα με όλους τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής της Εταιρείας, με μετρητά ή μέσω κάρτας, είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ, ή απευθείας στην Εταιρεία ή στους νόμιμους αντιπροσώπους/συνεργάτες της.

8. Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;

Η ασφάλισή σας αρχίζει την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου σας, εφόσον έχει καταβληθεί το ασφάλιστρο της πρώτης δόσης ή το συνολικό ασφάλιστρο, σύμφωνα με την συχνότητα πληρωμής που επιλέξατε. Η ασφάλισή σας έχει ετήσια διάρκεια και ανανεώνεται αυτόματα, εφόσον πληρώσετε εντός της ορισθείσας ημερομηνίας πληρωμής.

9. Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;

Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης αποστέλλοντας συστημένη επιστολή στην Εταιρεία εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου σας, σε περίπτωση που το περιεχόμενό του διαφέρει από την αίτηση ασφάλισης και εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών σε περίπτωση μη παραλαβής των πληροφοριακών στοιχείων ή/και των όρων όλων των καλύψεων.

Δικαίωμα υπαναχώρησης: Σε περίπτωση σύναψης της ασφάλισης εξ αποστάσεως, έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση ασφάλισης αποστέλλοντας συστημένη επιστολή στην Εταιρεία εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου σας.

Στις παραπάνω περιπτώσεις θα σας επιστραφούν τα καταβληθέντα ασφάλιστρα.

Δικαίωμα ακύρωσης/καταγγελίας της ασφαλιστικής σύμβασης: Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε/καταγγείλετε το συμβόλαιό σας οποιαδήποτε στιγμή, με επιστολή που θα στείλετε στη διεύθυνση της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης, θα σας επιστραφούν τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστημα από τον χρόνο ακύρωσης ως τη λήξη της περιόδου για την οποία είχαν καταβληθεί.

 

 

Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επαγγελματικής Χρήσης

Συχνές Ερωτήσεις

 

1. Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ασφάλισης που καλύπτει ζημιές που θα προκληθούν στη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και παρέχει οικονομική προστασία αν τεθεί εκτός λειτουργίας από καλυπτόμενο κίνδυνο.

Η ασφάλιση ισχύει μέχρι του σχετικού ασφαλισμένου ορίου ευθύνης και αφορά το σύνολο της υλικοτεχνικής υποδομής της εγκατάστασης, περιλαμβανομένων κόστους σχετικών αδειών, ηλιακούς συλλέκτες, μετατροπείς, μεταλλικές κατασκευές, καλωδιώσεις, ηλεκτρικούς πίνακες, και λοιπές υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (εφόσον αυτές αναγράφονται ρητά στο ασφαλιστήριο και έχουν συμπεριληφθεί στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο), σε αξία αντικατάστασης με καινούριο.

2. Τι ασφαλίζεται;

Ζημιές που μπορεί να προκληθούν στην ίδια την εγκατάσταση, καθώς και η απώλεια εσόδων που θα προκληθεί από τη μη λειτουργία του συστήματος εξαιτίας καλυπτομένου κινδύνου.

Καλύπτονται φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με ασφαλισμένο κεφάλαιο μέχρι € 100.000.

Βασικές καλύψεις:

 • Πυρκαγιά και κεραυνός

 • Πυρκαγιά από δάσος

 • Καπνός από πυρκαγιά

 • Έκρηξη

 • Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα (ζημιές ιδίου αντικειμένου)μέχρι 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου της εγκατάστασης

 • Πτώση αεροσκάφους

 • Πρόσκρουση οχήματος

 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές

 • Κακόβουλες ενέργειες

 • Τρομοκρατικές ενέργειες

 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, Χιόνι, χαλάζι, παγετός μέχρι 50% του ασφαλισμένου κεφαλαίου της εγκατάστασης

 • Κλοπή από διάρρηξη μέχρι 50% του ασφαλισμένου κεφαλαίου της εγκατάστασης

 • Αστική ευθύνη προς γείτονες από πυρκαγιά ή έκρηξη μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου της εγκατάστασης

 • Απώλεια εσόδων μέχρι € 1.250 το μήνα με μέγιστη διάρκεια 4 μήνες

 • Έξοδα δημοσίων αρχών μέχρι 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου της εγκατάστασης

 • Αμοιβές αρχιτεκτόνων μέχρι 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου της εγκατάστασης

 • Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων μέχρι 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου της εγκατάστασης

Προαιρετική κάλυψη

 • Σεισμός

3. Τι δεν ασφαλίζεται;
 • Προγενέστερες ζημιές, φυσιολογική φθορά, παλαιότητα,
  έλλειψη συντήρησης, κακοτεχνία του κτιρίου πάνω στο οποίο βρίσκεται τοποθετημένη η εγκατάσταση (εφόσον πρόκειται για εγκατάσταση τοποθετημένη σε στέγη ή
  ταράτσα) και των μόνιμων εγκαταστάσεών του.

 • Ζημιές από καθίζηση, κατολίσθηση.

 • Κλοπή ή απώλεια των ασφαλισμένων αντικειμένων, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς ή μετά από αυτήν..

 • Ζημιές που προκλήθηκαν με δόλο ή βαριά αμέλεια.

 • Ζημιές από ηφαιστειακή έκρηξη, παλιρροϊκό κύμα, τυφώνα, κυκλώνα, ανεμοστρόβιλο, τσουνάμι.

 • Ζημιές από πόλεμο, ανταρσία, κίνημα, αντίσταση εναντίον αρχής, επανάσταση, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, στρατιωτική εξουσία.

 • Ζημιές από πυραύλους ή βλήματα.

 • Ζημιές από ατομική ή πυρηνική ενέργεια, ραδιενεργό μόλυνση.

 • Ζημιές από μόλυνση ή ρύπανση εδάφους, υπεδάφους, υδάτων, ατμόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος κατόπιν πυρκαγιάς ή/και άλλης αιτίας.

 • Για τα τμήματα της εγκατάστασης τα οποία θα πρέπει βάσει οδηγιών του κατασκευαστή να βρίσκονται σε στεγασμένο χώρο, δεν καλύπτονται ζημιές από διείσδυση νερού μέσω οποιασδήποτε οροφής και ανοιγμάτων, θυρών και παραθύρων τα οποία αφέθηκαν ανοιχτά ή που δεν παρέχουν στεγανότητα.

 • Η κάλυψη του σεισμού δεν παρέχεται αν η μελέτη και ανέγερση του κτιρίου, δεν έγινε σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό που ίσχυε κατά το χρόνο
  κατασκευής του.

4. Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;

Οι προβλεπόμενες απαλλαγές (η οικονομική συμμετοχή του ασφαλισμένου) που εφαρμόζονται ανά ζημιογόνο γεγονός:

 • Πυρκαγιά και κεραυνός, Πυρκαγιά από δάσος, Καπνός από πυρκαγιά, Έκρηξη, Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα, Πτώση αεροσκάφους, Πρόσκρουση οχήματος, Στάσεις,
  απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, Κακόβουλες ενέργειες, Τρομοκρατικές ενέργειες: € 1.000.

 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, Χιόνι, χαλάζι, παγετός, Κλοπή από διάρρηξη: 10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 1.000.

 • Σεισμός: 2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με ελάχιστο το ποσό των € 1.500.

 • Απώλεια εσόδων: οι 15 πρώτες ημέρες μετά την επέλευση της ζημιάς.

Έκρηξη: Δεν καλύπτονται ζημιές στο ίδιο το αντικείμενο που προκάλεσε την έκρηξη ή στο οποίο πρωτοεκδηλώθηκε η έκρηξη.

Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, Χιόνι, χαλάζι, παγετός: Δεν καλύπτονται ζημιές σε εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια συναρμολόγησης ή αποσυναρμολόγησης.

Σεισμός: Δεν καλύπτονται ζημιές που προκλήθηκαν ή προέκυψαν ή επιδεινώθηκαν άμεσα ή έμμεσα από προγενέστερες της ασφάλισης αυτής καταπονήσεις και/ή ζημιές στο ασφαλισμένο κτίριο.

Απώλεια εσόδων: Δεν καλύπτεται εφόσον οφείλεται σε υλική ζημιά στο κτίριο πάνω στο οποίο βρίσκεται η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και συνεπεία της ζημιάς αυτής δεν μπορεί να λειτουργήσει η εγκατάσταση, παρά το γεγονός ότι η ίδια η εγκατάσταση δεν έχει υποστεί καμία υλική ζημιά.

Επιπλέον, δεν καλύπτονται ζημιές που οφείλονται σε ή αφορούν:

 • οποιεσδήποτε ηλεκτρικές ή μηχανικές βλάβες

 • οποιαδήποτε ευθύνη προς τη ΔΕΗ και γενικά οποιαδήποτε ευθύνη από το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα

 • οποιαδήποτε ζημιά οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ελαττωματικό υλικό ή ελαττωματική εργασία

 • το ακίνητο (και το περιεχόμενό του), πάνω στο οποίο βρίσκεται τοποθετημένη η ασφαλιζόμενη εγκατάσταση (εφόσον πρόκειται για εγκατάσταση τοποθετημένη σε στέγη ή ταράτσα)

 • οποιεσδήποτε ζημιές από βαθμιαία φθορά, παλαιότητα, πλημμελή συντήρηση ή κακοτεχνία, οξείδωση και εν γένει βαθμιαία επιδείνωση

 • οποιεσδήποτε ζημιές από φυσικά φαινόμενα συνήθους έντασης και διάρκειας (τα υλικά και η εγκατάσταση θα πρέπει να πληρούν προδιαγραφές ανθεκτικότητας σε παγετό, αναμενόμενες θερμοκρασίες, χαλάζι, βάρος χιονιού)

Η κάλυψη ισχύει εφόσον η εγκατάσταση έχει τοποθετηθεί από έμπειρο τεχνικό, βάσει μελέτης από αδειούχο μελετητή και υπό την επίβλεψη μηχανικού σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και διατάξεις και τη χρήση πιστοποιημένων υλικών.

5. Πού είμαι καλυμμένος;

Στην Ελλάδα, στη διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει.

6. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
 • Να μας καταβάλετε τα ασφάλιστρα εμπρόθεσμα.

 • Να απαντήσετε με ειλικρίνεια, μεγάλη προσοχή, σαφήνεια και πληρότητα στις ερωτήσεις της αίτησης ασφάλισης.

 • Να παίρνετε όλα τα εύλογα μέτρα προφύλαξης και προστασίας για την αποφυγή ζημιάς ή ατυχήματος.

 • Κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου να μας δηλώσετε κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο.

 • Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα (ζημιές ιδίου αντικειμένου)μέχρι 20% του ασφαλισμένου κεφαλαίου της εγκατάστασης

 • Να μας ενημερώνετε σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων σας επικοινωνίας.

 • Να μας ενημερώνετε σε περίπτωση ασφάλισης της εγκατάστασης και σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες.

 • Να βρίσκονται σε ισχύ, τα μέτρα προστασίας που ορίζει ο νόμος και οι ισχύουσες διατάξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

 • Να υπάρχει αντικεραυνική προστασία, κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης με κάμερες πουνα καλύπτει όλους τους χώρους και περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ. Η περιοχή εντός του περιφραγμένου χώρου να είναι καθαρή από βλάστηση.

 • Σε περίπτωση που συμβεί ζημιά, να μας την δηλώσετε το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που την μάθατε και να μας δώσετε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου που θα σας ζητήσουμε.

7. Πότε και πώς πληρώνω;

Η εξόφληση του ασφαλίστρου γίνεται σύμφωνα με την επιλογή σας για τη συχνότητα και τον τρόπο πληρωμής στο έντυπο της αίτησης ασφάλισης, σύμφωνα με όλους τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής της Εταιρείας, με μετρητά ή μέσω κάρτας, είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ, ή απευθείας στην Εταιρεία ή στους νόμιμους αντιπροσώπους/συνεργάτες της.

8. Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;

Ναι. Διαφορετικά ασφαλίζεται μια κατοικία κατασκευασμένη από ξύλο, σε σχέση με μια κατοικία κατασκευασμένη από μπετόν. Στις περιπτώσεις διαφορετικής κατασκευής από τις συνηθισμένες κατοικίες, οι ασφαλιστικές εταιρίες ζητούν μια προσαύξηση στα ασφάλιστρα.

9. Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;

Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης αποστέλλοντας συστημένη επιστολή στην Εταιρεία εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου σας, σε περίπτωση που το περιεχόμενό του διαφέρει από την αίτηση ασφάλισης και εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών σε περίπτωση μη παραλαβής των πληροφοριακών στοιχείων ή/και των όρων όλων των καλύψεων.

Δικαίωμα υπαναχώρησης: Σε περίπτωση σύναψης της ασφάλισης εξ αποστάσεως, έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση ασφάλισης αποστέλλοντας συστημένη επιστολή στην Εταιρεία εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου σας.

Στις παραπάνω περιπτώσεις θα σας επιστραφούν τα καταβληθέντα ασφάλιστρα.

Δικαίωμα ακύρωσης/καταγγελίας της ασφαλιστικής σύμβασης: Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε/καταγγείλετε το συμβόλαιό σας οποιαδήποτε στιγμή, με επιστολή που θα στείλετε στη διεύθυνση της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης, θα σας επιστραφούν τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστημα από τον χρόνο ακύρωσης ως τη λήξη της περιόδου για την οποία είχαν καταβληθεί.