Ασφάλεια Επιχείρησης

Επιτυχημένη επιχείρηση θεωρείται εκείνη που δεν είναι μόνο επικερδής, αλλά που μειώνει εξίσου όσο το δυνατόν είναι εφικτό τις πιθανότητες να πληγεί από κακόβουλες ενέργειες τρίτων και εξωτερικούς παράγοντες (φυσικούς ή μη).

Η ασφάλιση της επιχείρησης ή του γραφείου σας αποτελεί βασική ενέργεια για την ομαλή λειτουργία της. Επιπλέον, ολοκληρώνει την ετοιμότητα του επαγγελματία σε περίπτωση που κληθεί να αντιμετωπίσει πιθανούς κινδύνους που θα ζημιώσουν ή θα απειλήσουν την επιχείρησή του (κάθε κατηγορίας επικινδυνότητας εμπορικών κινδύνων).

Επιπλέον, ενημερωθείτε πλήρως για το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων εστίασης. Μιλήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες ασφαλιστικές λύσεις που ταιριάζουν σε εσάς και τον εργασιακό σας τομέα!

 

Ασφάλιση Πυρός Επιχειρήσεων

Η ασφάλεια επιχειρήσεων απευθύνεται σε μικρές ή και μεγάλες επιχειρήσεις, είτε είναι ιδιοκτήτης κάποιος, είτε είναι ενοικιαστής. Με λίγα λόγια, σε όλους όσους αντλούν εισοδήματα από τον προς ασφάλιση χώρο.

Η ασφάλεια επιχειρήσεων ποικίλει και είναι ανάλογη της φύσης της επιχείρησης. Με ένα πραγματικά χαμηλό ασφάλιστρο, (το οποίο περνιέται στα έξοδα) εξασφαλίζετε την βιωσιμότητα της επιχείρησης σας, έναντι των καθημερινών κινδύνων που είναι εκτεθειμένη.

Μπορούμε να ασφαλίσουμε το περιεχόμενο (εμπορεύματα, πρώτες ύλες και εξοπλισμός), τις τυχών βελτιώσεις του κτηρίου (γυψοσανίδες, χωρίσματα, ψευδοροφές, πατώματα κλπ). Και στην περίπτωση που είστε ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, και την οικοδομή.

Οι πιθανοί κίνδυνοι είναι πολλοί. Οι κυριότεροι είναι:

  • Ζημιές από φωτιά, κεραυνό, ζημιές πυρόσβεσης, καπνό, ευρεία έκρηξη

  • Ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις απεργίες, πολιτικές ταραχές & κακόβουλες ενέργειες.

  • Ζημιές από πλημμύρα καταιγίδα χιόνι & θραύση σωληνώσεων

  • Ζημιές από πρόσκρουση οχήματος η πτώση αεροσκαφών

  • Ζημιές από καθίζηση κατολίσθηση

  • Ζημιές από βραχυκύκλωμα

  • Κλοπή περιεχομένου & κάλυψη Ζημιών κλέπτη

  • Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για υλικές ζημιές

  • Απώλεια ενοικίων (για Ιδιοκτήτες)

  • Κάλυψη πάγιων επαγγελματικών εξόδων λόγω διακοπής εργασιών

  • Ζημιές στην φωτεινή επιγραφή

  • Έξοδα εκκαθάρισης εδάφους

  • Έξοδα μελέτης Μηχανικού

  • Ζημιές από βραχυκύκλωμα

  • Κλοπή περιεχομένου & κάλυψη Ζημιών κλέπτη

  • Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για υλικές ζημιές

  • Απώλεια ενοικίων (για Ιδιοκτήτες)

  • Κάλυψη πάγιων επαγγελματικών εξόδων λόγω διακοπής εργασιών

 

Αστικές Ευθύνες Επαγγελματιών

Τα συμβόλαια αυτά αφορούν ευθύνες για πράξεις ή και παραλείψεις που προκύπτουν από την άσκηση του επαγγέλματος και οι οποίες εμπίπτουν στο αστικό δίκαιο.

Τι καλύπτεται:

  • Παραλήψεις και λάθη σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου.

  • Κεφάλαια αποζημίωσης παθόντων τρίτων (σωματικές βλάβες, υλικές ή και χρηματικές ζημιές).

  • Δικαστικές / εξωδικαστικές δαπάνες (μέχρι ενός ποσού) κ.ά.

 

Υπάρχουν εξειδικευμένα προγράμματα που καλύπτουν όλα τα επαγγέλματα, όπως:

  • Ιατρού / παραϊατρικών επαγγελμάτων

  • Ψυχολόγων

  • Λογιστή / ορκωτού λογιστή

  • Ασφαλιστικού διαμεσολαβητή

  • Ηλεκτρολόγου / ψυκτικού / υδραυλικού

  • Συντηρητή ανελκυστήρων

 

Αστική Ευθύνη Διευθυντών και Στελεχών (D&O)

Η ασφάλιση επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών είναι μια κάλυψη, που απευθύνεται σε μέλη ΔΣ εταιρειών και ομίλων, σε διευθυντές και ανώτερα στελέχη που επιθυμούν την κάλυψη της προσωπικής τους ευθύνης έναντι τρίτων, σε περίπτωση λάθους που θα ζημιώσει την επιχείρηση κατά την άσκηση των διοικητικών και διευθυντικών σας καθηκόντων, προστατεύοντας έτσι την προσωπική σας περιουσία.

 

Εργοδοτική και Γενική Αστική Ευθύνη

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, έρχεται να καλύψει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζόμενου προσώπου σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενήσει σε τρίτους, από υπαιτιότητα του.

Η κάλυψη της εργοδοτικής αστικής ευθύνης εστιάζει στις ζημιές που μπορεί να υποστούν οι εργαζόμενοι του ασφαλισμένου.

Πιστεύουμε πως είναι απολύτως απαραίτητη κάλυψη, που προφυλάσσει τον επαγγελματία από σοβαρή οικονομική ζημία, ή ακόμη και από καταστροφή.

 

Ασφάλιση Κινδύνων Κυβερνοχώρου (Cyber Risk) και Προσωπικών Δεδομένων.(GDPR)

H προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων είναι απολύτως απαραίτητη, σε όλους τους επαγγελματίες, αλλά κυρίως σε αυτούς που διατηρούν ηλεκτρονικά ή ακόμη και σε φυσική μορφή, αρχεία με προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πελατών τους (πχ ιατροί, κλινικές κ.λ.π.).

Η ανταπόκριση σε ένα περιστατικό ενδέχεται τυπικά να χρειάζεται:

  • Πρόσβαση σε παρόχους υπηρεσιών παγκόσμιου χαρακτήρα 24 ώρες την ημέρα / 7 ημέρες την εβδομάδα

  • Σύμβουλο παραβιάσεων για να διαχειριστεί ένα σύνθετο κανονιστικό περιβάλλον

  • Ειδική καθοδήγηση για την κοινοποίηση

  • Ειδικούς σε θέματα πληροφορικής για έναρξη της έρευνας, επίλυση του προβλήματος και αποκατάσταση της λειτουργίας της επιχείρησης

  • Διαχείριση κρίσης για μετριασμό της δυσφήμισης

  • Προστασία ταυτότητας και παρακολούθηση χρήσης των στοιχείων ατόμων των οποίων τα δεδομένα επηρεάστηκαν

  • Υπεύθυνους για τον υπολογισμό της απώλειας καθαρών κερδών από μια ενδεχόμενη διακοπή δικτύου

 

Νομική Προστασία

Η νομική προστασία είναι μια ασφάλιση που «θωρακίζει» τον επαγγελματία σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης.

Είναι εξίσου σημαντική με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης, διότι η αστική ευθύνη θα καλύψει τα κεφάλαια που τυχόν επιδικαστούν στον παθόντα τρίτο, ενώ το συμβόλαιο της νομικής προστασίας καλύπτει τα κεφάλαια των δικαστικών εξόδων, που βαρύνουν τον ίδιο τον επαγγελματία.

  • Διεκδίκηση Αξιώσεων Αποζημίωσης

  • Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια (κυρίως τους επαγγελματίες υγείας)

  • Υπαλληλικές / Εργατικές διαφορές με το Προσωπικό της Επιχείρησης

  • Μισθωτικές Διαφορές με τον Ιδιοκτήτη της Επιχειρηματικής / Επαγγελματικής Στέγης

  • Προσεπίκληση των Ασφαλιστικών Εταιριών που καλύπτουν Ασφαλισμένη Επιχείρηση

  • Διαφορές της Ασφαλισμένης Επιχείρησης με Ασφαλιστικές Εταιρίες

  • Διαφορές με Σωματεία Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων

  • Διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων οφειλών

 

Ομαδικά προγράμματα ασφάλισης εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι, είναι το σημαντικότερο «κεφάλαιο» μιας επιχείρησης. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό να νιώθουν ότι η επιχείρηση για την οποία εργάζονται, δεν είναι ένας απρόσωπος οργανισμός, αλλά μια επιχείρηση που ενδιαφέρεται πραγματικά και φροντίζει για τους ανθρώπους της.

Υπάρχουν τριών ειδών ομαδικά συμβόλαια:

  • Ατυχήματος (που καλύπτουν ΜΟΝΟ το ατύχημα με κεφάλαια απώλειας ζωής και ανικανότητας από ατύχημα, καθώς και ιατρικά έξοδα που θα γίνουν από τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ατυχήματος)

  • Υγείας (που καλύπτουν επιπλέον, έξοδα νοσηλείας, φαρμάκων κ.λ.π.)

  • Συνταξιοδοτικά

 

 

Επαγγελματίες

 
 

Ασφάλεια Eπαγγελματικής Στέγης

Επιχειρείτε ελεύθερα χωρίς φόβους και ανησυχίες!

Η ασφάλιση της επαγγελματικής σας στέγης αποτελεί μικρή επένδυση η οποία συμβάλλει στη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας.Για εσάς, που το βασικό σας εισόδημα εξαρτάται από την επιχειρηματική σας δράση, δημιουργήσαμε πακέτα ασφάλισης της επαγγελματικής σας στέγης, ώστε να συνεχίσετε να επιχειρείτε ελεύθερα χωρίς φόβους και ανησυχίες.

Ασφάλεια Ατομικής Επιχείρησης

Εξασφαλίζετε την ατομική σας επιχείρηση!

Εξασφαλίστε ολοκληρωμένα την επιχείρησή σας προστατεύοντας τόσο το κτίριο όσο και το περιεχόμενο, το εμπόρευμα, τον εξοπλισμό αλλά και τις βελτιώσεις που εσείς έχετε πραγματοποιήσει στο κτίριο. Προστατέψτε την επιχείρησή σας, τους ανθρώπους σας και τις εγκαταστάσεις σας από επαγγελματικούς κινδύνους.

Ασφάλεια Απώλειας Κερδών

Χρηματοδότηση της επιχείρησής σας!

Είναι ένα πολύ σημαντικό ασφαλιστικό πρόγραμμα το οποίο μπορεί πραγματικά να σώσει μια επιχείρηση, η οποία θα υποστεί μια μεγάλη ζημιά. Συγκεκριμένα, ενώ μετά από μια καταστροφική ζημιά θα σταματήσει συνολικά ή εν μέρει η παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης, τα έξοδά της δεν σταματάνε.

Με το ασφαλιστικό αυτό πρόγραμμα ουσιαστικά χρηματοδοτείται η επιχείρηση να καλύψει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τρέχοντα έξοδα (λογαριασμοί, μισθοδοσίες κλπ) μέχρι την επανεκκίνηση της παραγωγικής της δραστηριότητας.

Ασφάλεια Ξενοδοχειακής Μονάδας

Πλήρη κάλυψη της ξενοδοχειακής σας μονάδα!

Η εταιρεία μας ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις για πλήρη κάλυψη των ξενοδοχειακών μονάδων, παρέχοντας πλήρες πρόγραμμα καλύψεων διαμορφωμένο σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, με αποκλειστικό στόχο να την προστατεύσει από τυχαία γεγονότα και απαιτήσεις πελατών της.

Γι αυτό, εκτός από τις πάγιες καλύψεις της περιουσίας σας έναντι φωτιάς, πλημμύρας, έκρηξης, βραχυκυκλώματος κτλ., σας προσφέρουμε λύσεις που αφορούν την αστική ευθύνη της επιχείρησής σας, την αστική ευθύνη προϊόντων, την ασφάλιση των εργαζομένων σας. Επίσης μπορείτε να καλύψετε και την απώλεια των κερδών σας καθώς και τον ηλεκτρονικό και μηχανολογικό εξοπλισμό σας.

Ασφάλεια Φαρμακείου

Μέγιστη προστασία της περιουσίας σας!

Το πρόγραμμα Ασφάλισης Φαρμακείων είναι ένα πλήρες πρόγραμμα ασφάλισης το οποίο περιλαμβάνει σχεδόν όλους τους απρόβλεπτους κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν την επιχείρηση καθώς και τις συνέπειες αυτών. Παρέχει την δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης τόσο του κτιρίου ή / και του περιεχομένου.

Το πρόγραμμα Ασφάλισης Φαρμακείων απευθύνεται σε πελάτες που θέλουν να ασφαλίσουν το κτίριο ή και το περιεχόμενο της επιχείρησής τους, και επιθυμούν την μέγιστη προστασία της περιουσίας τους καθώς και σε πελάτες – ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν τα ακίνητα τους και αποτελούν πηγή εσόδων.

Ασφάλεια Επαγγελματικού Οχήματος

Νιώθετε απόλυτα ασφαλής όπου και αν είστε!

Είτε το όχημά σας είναι αγροτικό αυτοκίνητο, είτε φορτηγό, είτε ακόμα και εταιρικό όχημα, είμαστε σίγουροι πως στα προγράμματα ασφάλισης επαγγελματικού αυτοκινήτου που σας προσφέρουμε, θα βρείτε το βαθμό κάλυψης που επιθυμείτε.

Επιλέξτε το πρόγραμμα Ασφάλισης Επαγγελματικού Αυτοκινήτου που σας ταιριάζει περισσότερο και νιώστε απόλυτα ασφαλής όπου και αν είστε.

Νομική προστασία

Εξασφαλίζετε όλο το φάσμα της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας!

Διαθέτουμε μια σειρά προγραμμάτων νομικής προστασίας που απευθύνονται σε όλους εσάς και αφορούν σε όλο το φάσμα της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας. Μέσα από τα προγράμματα Νομικής Προστασίας εξασφαλίζετε κάλυψη δικαστικών ή εξώδικων δαπανών που απαιτούνται για να προστατεύσετε τα έννομα συμφέροντά σας.

Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε τον δικηγόρο σας ελεύθερα ή να δώσετε το δικαίωμα στην εταιρία να ορίσει εκείνη δικηγόρο..

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Προστατευτείτε σε περίπτωση λάθους ή παράλειψης!

ιατρός – δικηγόρος – μηχανικός – λογιστής
υδραυλικός – ηλεκτολόγος – συντηρητής καυστήρων

Η κάλυψη καλύπτει φυσικά ή και νομικά πρόσωπα για λάθη και παραλείψεις που προκύπτουν κατά την άσκηση της δραστηριότητα τους. Καλύπτονται οι Σωματικές Βλάβες/Θάνατος τρίτων με όρια τα οποία προσδιορίζονται ανά άτομο ή γεγονός. Οι υλικές ζημιές με όριο ανά γεγονός ή και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης και προσδιορίζεται ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή για τη διάρκεια της ασφάλισης.

Επίσης καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των νομίμων προστηθέντων του έναντι τρίτων, για οικονομική ζημιά που θα συμβεί από τη συνήθη άσκηση του επαγγέλματός του και θα οφείλεται σε αμέλεια, λάθος ή παράλειψή τους. Η εταιρεία μας προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης για ιατρούς, δικηγόρους, λογιστές, ορκωτούς λογιστές, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς & διαμεσολαβούντες σε ασφαλίσεις.

Ασφάλεια Επαγγελματικών ταξιδιών

Ταξιδεύετε ξένοιαστα όλο το χρόνο!

Εάν ταξιδεύετε συχνά για επαγγελματικούς λόγους σας έχουμε τη λύση. Επιλέξτε ανάμεσα στα προγράμματα μας και ταξιδέψτε ξένοιαστα όλο το χρόνο!
Όλα τα επαγγελματικά σας ταξίδια θα είναι εξασφαλισμένα από την εταιρεία μας!Συγκεντρωθείτε στη δουλειά και αφήστε τα υπόλοιπα σε εμάς!!!

Τα ανανεωμένα μας πακέτα καλύπτουν επιπλέον αστική ευθύνη προς τρίτους καθώς και νομική βοήθεια.

Ασφάλεια Προϊόντων

Προστατεύετε την μεταφορά των προϊόντων σας!

Με τα προγράμματα ασφάλειας μεταφορών σας παρέχεται η προστασία που χρειάζεστε από τυχόν ζημιογόνα γεγονότα και επιτρέπει σε εσάς που ασχολείστε με το εμπόριο να αναλαμβάνετε με μεγαλύτερη σιγουριά εμπορικούς κινδύνους, επεκτείνοντας τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.

Ασφάλεια Προσωπικού

Παροχές με ουσιαστικές καλύψεις!

Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί την καλύτερη απόδειξη του ενδιαφέροντος μιας εταιρίας για το προσωπικό της. Επιπλέον, στη σημερινή εποχή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι παροχές της είναι ουσιαστικές, αναπληρώνουν πιθανές ελλείψεις στις παροχές του Κοινωνικού Φορέα και λειτουργούν αντισταθμιστικά στις μειώσεις των εισοδημάτων των εργαζομένων.

Ασφάλεια Χρηματικών Απωλειών

Προστατευτείτε από οικονομικές απώλειες!

Ένα ασφαλιστήριο Χρηματικών Απωλειών περιλαμβάνει συνήθως τρία μέρη:

 • ) την κλοπή μετά από διάρρηξη ή ληστεία χρηματοκιβωτίου και τη Ληστεία του Ταμείου

 • την απώλεια χρημάτων που θα οφείλεται σε ληστεία από αγνώστους, με την χρήση βίας ή απειλής βίας, κατά την μεταφορά των χρημάτων της επιχείρησης από τον ίδιο τον ασφαλισμένο επιχειρηματία ή υπαλλήλους του ή ειδικά εξουσιοδοτημένα άτομα και

 • την κατάχρηση εμπιστοσύνης υπαλλήλων, δηλαδή κάθε απώλεια χρημάτων που θα οφείλεται σε κατάχρηση της εμπιστοσύνης που ο ασφαλισμένος επιχειρηματίας είχε δείξει στο συγκεκριμένο υπάλληλό του.

 
 
 

Η επιχείρησή σας ανεξάρτητα αν είναι μικρή ή μεγάλη θέλει υποστήριξη και ασφάλεια, δώστε στην επιχείρησή σας αυτό που της αξίζει.

 
 
 

Συχνές Ερωτήσεις

 
 

1. Τι ασφάλιση χρειάζομαι για την επιχείρησή μου;

Χρειάζεσαι καλύψεις που να προστατεύουν την επιχείρηση σου από ανεπιθύμητους κινδύνους, όπως πλημμύρα ή πυρκαγιά. Ανάλογα με την αξία του εξοπλισμού της επιχείρησης μπορεί να χρειάζεται κάλυψη για κλοπή ή βανδαλισμό. Αν έχεις εργαζόμενους μπορεί να τους ασφαλίσεις για κάποιο ενδεχόμενο εργατικό ατύχημα.

Επίσης μπορείς να επιλέξεις καλύψεις σε ενδεχόμενη κακόβουλη ενέργεια του προσωπικού σου. Αν η επιχείρηση είναι μεταφοράς αγαθών πρέπει να αγοράσεις κάλυψη για διαμετακομιζόμενα προϊόντα.

2. Μπορώ να ασφαλίσω την υποδομή της επιχείρησής μου;

Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων με μεγάλη αξία κτιριακών εγκαταστάσεων ή εγκαταστάσεων σε περιοχές ενδεχόμενου ή μεγάλου κινδύνου είναι απαραίτητη μια ασφάλιση της κτιριακής υποδομής. Σε συνεργασία μαζί σας, καθορίζουμε τους ενδεχόμενους κινδύνους και την αξία της υποδομής και προτείνουμε το κατάλληλο πακέτο για την επιχείρησή σου.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να μην αγοραστεί πολιτική με χαμηλότερη της αξίας κάλυψη ή πολιτική που να περιλαμβάνει περιττές καλύψεις που ανεβάζουν το κόστος.

3. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ασφάλιση της επιχείρησής μου;

Όλες οι προς ασφάλιση επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και να τηρούν τα απαιτούμενα νόμιμα μέσα πυροπροστασίας.

Εάν εσείς επιθυμείτε να προσθέσετε και την κάλυψη της κλοπής τότε ανάλογα με το είδος της επιχείρησης σας θα πρέπει να διαθέτετε και κάποια επιπλέον μέτρα, όπως κλειδαριές ασφαλείας & ρολά ασφαλείας ή κλειδαριές ασφαλείας & σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με κέντρο λήψης σημάτων.

4. Ποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν το ασφάλιστρο επιχείρησης;
 • Η ηλικία του κτιρίου της επιχείρησης σας

 • Το είδος της κατασκευής: Αν η επιχείρηση σας είναι από τούβλο, πέτρα ή συνθετικό..

 • Περιοχή: Όταν η επιχείρηση σας βρίσκεται σε μια περιοχή με ιστορικό σεισμού ή εκτίθεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

 • Προστατευτικές Συσκευές: Αν η επιχείρηση σας έχει σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με εταιρεία ασφαλείας , ανιχνευτές καπνού , πυροσβεστήρες , συστήματα πυρόσβεσης.

5. Θα πρέπει να κάνω απογραφή περιεχόμενου / εξοπλισμού;

Δεν είστε υποχρεωμένοι, αλλά όταν ξεκινάτε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας / επιχείρησης , καλό θα είναι να προσκομίσετε λίστα απογραφής στην ασφαλιστική σας εταιρία. Με μια πλήρη απογραφή, η ασφαλιστική σας εταιρεία μπορεί να επισπεύσει μια διευθέτηση αποζημίωσης και να κάνει το διακανονισμό απαίτησης σας πιο εύκολη.

6. Πώς μπορώ να τον καθορισμό του κόστους αντικατάστασης του εξοπλισμού μου;

Ένας τρόπος για να καθοριστεί το κόστος αντικατάστασης είναι από τα παραστατικά αγοράς. Ένας άλλος τρόπος είναι να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή και να δείτε ποιο είναι το κόστος για να αντικαταστήσετε τον εξοπλισμό σύμφωνα με το είδος και την ποιότητα . Αν το αντικείμενο δεν είναι πλέον διαθέσιμο , το κόστος αντικατάστασης θα καθοριστεί με αντίστοιχο του είδους.

7. Στο κατάστημα που νοικιάζω έχουν γίνει διάφορες κατασκευές. Μπορώ να τις ασφαλίσω;

Μπορείς να επιλέξεις πολιτική που να καλύπτει ενδεχόμενες βελτιώσεις της κτιριακής υποδομής (όπως ψευδοροφές, ράφια, ειδικούς χώρους κλπ), ανακατασκευές ή προσθαφαιρέσεις.

8. Ποιες κατηγορίες περιουσίας ασφαλίζονται;
 • Η κτηριακή εγκατάσταση και οι βελτιώσεις της

 • Οι βοηθητικοί χώροι της επιχείρησής όπως κιόσκια, περιφράξεις, μαντρότοιχοι, πισίνες, επιγραφές κ.λπ.

 • Το περιεχόμενο, όπως ο πάγιος εξοπλισμός, τα μηχανήματα, οι πρώτες ύλες και τα εμπορεύματα εντός της επιχείρησης, καθώς και τα αντικείμενα που βρίσκονται στον υπαίθριο χώρο ή κάτω από υπόστεγα

Ανάλογα με το τι από τα παραπάνω διαθέτετε, διαμορφώνετε αντίστοιχα και το πρόγραμμα ασφάλισής σας. Καλύπτετε επομένως, στοχευμένα, τις δικές σας επιχειρηματικές ανάγκες.

9. Για ποια αξία μπορώ να ασφαλίσω την περιουσία και τα εμπορεύματα της επιχείρησής μου;

Καλύπτεται η ασφαλισμένη περιουσία σε αξία ανακατασκευής με καινούργια υλικά ίδιας ποιότητας και προδιαγραφών (για το κτίριο και τις βελτιώσεις) ή αντικατάστασης με καινούργια (για το περιεχόμενο και τον πάγιο εξοπλισμό). Για την ασφάλιση των εμπορευμάτων, η ασφαλισμένη αξία είναι η ακριβής αξία κόστους αγοράς του εμπορεύματος σύμφωνα με τα τιμολόγια αγοράς.

10. Μπορώ να ασφαλίσω το προσωπικό της επιχείρησής μου για περίπτωση ατυχήματος;

Φυσικά. Ασφάλιση Προσωπικού που σας δίνει τη δυνατότητα εφόσον το επιλέξετε, να ασφαλίσετε το προσωπικό σας για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν εντός ή εκτός της επιχείρησης.

Με αυτόν τον τρόπο, καλύπτονται έξοδα για τη νοσηλεία και την παροχή Πρώτων Βοηθειών στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου λόγω Έκτακτου- Επείγοντος Περιστατικού μετά από ατύχημα καθώς και η οικονομική στήριξη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας ή και θανάτου από ατύχημα.

11. Σε περίπτωση που η ζημιά αφορά απώλεια χρημάτων τι προβλέπεται από το πρόγραμμα;

Οι οικονομικές συναλλαγές αποτελούν την καθημερινή λειτουργία κάθε επιχείρησης. Για να αισθάνεστε σίγουροι για την επόμενη ημέρα, σας καλύπτουμε απώλεια χρημάτων, επιταγών, γραμματίων και συναλλαγματικών που οφείλονται σε:

 • Κλοπή/ Ληστεία Χρημάτων από το Χρηματοκιβώτιο και το Ταμείο

 • Ληστεία κατά τη μεταφορά τους

12. Τι προβλέπεται αν η ασφαλισμένη επιχείρησή δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω ζημιάς;

Καταβάλλετε ημερήσιο επίδομα για κάθε ημέρα που η ασφαλισμένη επιχείρησή σας παραμένει εκτός λειτουργίας, μετά την επέλευση ασφαλισμένου κινδύνου. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε τρία εναλλακτικά ποσά ημερήσιου επιδόματος, ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες.